Torna a Comunalitats

ProperESS | Comunalitat dels Barris de Sant Andreu

Breu descripció

La Comunalitat dels Barris de Sant Andreu és un programa de dinamització socioeconòmica que cerca apropar l'Economia Social i Solidària als projectes de suport mutu dels barris del Districte de Sant Andreu amb l'objectiu de generar ocupació digna en aquests barris. Concretament, des de ProperESS proposem una visió d'acció climàtica aterrant aquest programa amb tres eixos vertebradors, que considerem necessaris per a sostenir les nostres vides: cultura comunitària, sobirania energètica i aprofitament de recursos urbans i dos eixos transversals amb què ens connectem als territoris: comunitats d’aprenentatge i cures. 

Des de ProperESS proposem una visió d’acció local que ens ajudi a donar resposta als reptes de la crisi climàtica garantint la justícia social. 

Què treballem?

Sobirania energètica: Comunitats Energètiques
Sensibilitzar amb solucions efectives davant el col·lapse de la crisi energètica. | Aconseguir replicar el model d’edifici sostenible. Aquests dos anys serviran per posar-ho en marxa en una comunitat. Ser capaços d’implicar no només la persona directament afectada, sinó també l’entorn, amb veïnes, entitats i comerços locals | Pensar en edificis “integralment”. Aprofitar l’excedent d’energia per a alimentar els baixos i la seva activitat productiva | Què és una Comunitat Energètica Local? Campanya informativa: producció de material gràfic, sessions a 30 comunitats de veïns i veïnes + Quines sortides laboral ens ofereix aquest àmbit? + Tallers de formació: auxiliar de manteniment i agent energètic + Constitució de la Comunitat Energètica Local del Bon Pastor: Forma jurídica i gestió. Del grup motor a la comunitat.

Aprofitament de Recursos
Generar inserció sociolaboral sostenible al territori a partir de projectes de suport mutu | Identificar i crear valor per als projectes de prevenció de residus ja existents al territori. Que sigui quelcom de valor i que permetin solucionar problemàtiques reals existents | Generació d’oportunitats tant per a les persones com per als residus | Sensibilitzar sobre la importància de recuperar. Tot residu que no es genera pot ser una oportunitat de futur | Accions de capacitació de la ciutadania en la prevenció i reutilització de residus: Tallers amb escoles de prevenció | Formació professionalitzadora de joves en reparació | Identificació, suport mutu i acompanyament de projectes socioeconòmics d’aprofitament de recursos | Identificació d’iniciatives i necessitats d’espais i d’aprofitament de subproductes | Generació i enfortiment de la xarxa d’autocompostatge comunitari.

Cultura: Cultura Comunitària
Vehicular la transformació social amb la cultura local. Generar cultura que acompanyi als processos de la comunalitat i que serveixi com a mitjà tant de denúncia i crítica com de celebració dels reptes assolits.

  • Relacionar-nos des de l’horitzontalitat, de forma no jerarquitzada i no reproduint lògiques extractivistes.
  • El resultat d’un procés col·lectiu és propietat col·lectiva.
  • Coordinació de les activitats de la comunitat ProperESS: Presentació al districte de ProperESS | Presentacions als barris | Identificació d’activitats i mostres culturals del Territori | Participació en el Bon Viver de les Arts | La Sagrera Alternativa | Diagnosi d’eines, recursos i necessitats per les entitats | Manual de bones pràctiques culturals

Comunitats d'Aprenentatge
Fomentar coneixement de propietat col·lectiva, comunal i de codi obert, adaptat a les necessitats i interessos de la comunalitat.

  • Generar les eines necessàries que permetin crear coneixement accessible i inclusiu tenint en compte consideracions al voltant de l’alfabetització digital.
  • Engegar un espai d’intercanvi de coneixements en clau banc de temps, recursos i formacions mitjançant la realització de projectes i la resolució de reptes. | Etnografies situades (Comunitat): Identificació de les necessitats i interessos i capacitats de les comunitats : Socio-laborals + TIC | Mapatge d’eines TIC (Activadores): Detecció de necessitats: fem recerca situada per a l’anàlisi i detecció de necessitats i interessos | Casos d’Ús i Serveis TIC (Activadores): Disseny d’escenaris d'implementació TIC i el pla de capacitació tecnològica. | Adopció i Desplegament d'eines TIC mancomunades: Suport a la digitalització tecno-ètica i autogestionada dels projectes de suport mutu de la Comunalitat | Co-creació del Programa Formatiu | Creació de materials TIC i continguts digitals per resoldre les necessitats formatives de les entitats, organitzacions i persones que composen la comunalitat | Conducció de les formacions i creació de materials que s’ajustin i adeqüin a les necessitats, els interessos i les capacitats, competències i coneixements socials, econòmics, digitals i culturals de les organitzacions i persones que conformen la comunalitat | Desplegament i dinamització d’una àgora de compartició de coneixements en clau de tallers i formacions virtuals basada en el Decidim (inscripcions), Peer-tube (repositori de vídeo i streamings), jitsi (vídeo-conferències), bigBlueButton (vídeo-conferències) i NextCloud (repositori compartit de documents).

Cures
Dimensió interna: Protocols d’intervenció | Desconnexió digital | Assetjament per raons diverses | Generar espais de cura a la comunalitat | Nexe amb els processos d’intervenció de persones sense regularització

Dimensió externa: Protocols i materials de suport en l’acompanyament de projectes (XSM i entitats) | Incorporació de les cures als itineraris formatius per afavorir inserció laboral | Acompanyament individual i col·lectiu en l’àmbit psicològic.

Qui som

Com a activadores: Associació Social Andròmines, BitLab Cultural, Associació Cultural Nau Bostik i la XES de Sant Andreu; com a participants activadores: Espai Ambiental, La Fàbric@ i SePra.

Agenda