Política de privacitat

Política de privacitat

Política de privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, (d’ara endavant, “RGPD”, i de Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, se li facilita la següent informació sobre els nostres tractaments de les seves dades personals en aquesta web.

Responsable del tractament de dades  

La Hidra Cooperativa, SCCL, amb domicili Carretera Bordeta, 58 - 60 PLT BX, Barcelona, 08014, Barcelona (Espanya) amb C.I.F. núm. F67368431 , amb la qual es pot posar en contacte a través de lahidra[arroba]lahidra.net

Finalitats del tractament de les seves dades personals

Tractarem les seves dades personals amb la/es següent/s finalitat/s:

- Observació del seu recorregut i moviments per la nostra web, i interacció amb els seus continguts, per a millorar la nostra oferta de contingut i adaptar-la als seus interessos.

Període de retenció de les seves dades

La Hidra Cooperativa, SCCL tractarà les seves dades personals durant el temps imprescindible, depenent de cada cas.

·   En relació amb la informació d’interès que li remetem, conservarem les seves dades durant tres anys des de la seva última interacció amb nosaltres, o fins que *Vd decideixi cancel·lar la seva subscripció (el que succeeixi abans).

·   En relació amb els tractaments de gestió de la web a través de cookies, ens remetem a la Política de Cookies en la qual trobarà informació detallada sobre la persistència o durada de cadascuna en el seu equip.

Transcorregut aquest període, La Hidra Cooperativa, SCCL conservarà les seves dades bloquejades durant els terminis que, en cada cas, imposi la llei.

Actualització de dades

Li preguem que ens comuniqui immediatament qualsevol modificació de les seves dades a fi que la informació objecte de tractament estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. En aquest sentit, Vostè manifesta i garanteix que la informació i les dades que ens ha facilitat són exactes, actuals i veraces.

Bases legítimes dels nostres tractaments de dades personals

La Hidra Cooperativa, SCCL tracta les seves dades personals amb diferents finalitats. Cada tractament de dades personals ha de fonamentar-se en una base que el legitimi, d’entre les previstes en la normativa.

Consentiment: Vostè ha prestat el seu consentiment inequívoc i específic a un tractament de les seves dades personals per a una finalitat concreta.

La Hidra Cooperativa, SCCL recapta les seves dades personals amb el seu consentiment previ i inequívoc.

D’acord amb el que s’estableix en l’article 21.1 de la *LSSI, en tots aquells formularis en els quals es recaptin les seves dades de caràcter personal i els mateixos vagin a ser emprats amb finalitats comercials, s’inclourà una casella a fi d’obtenir el seu consentiment exprés perquè utilitzem les dades recaptades amb la finalitat d’enviar informació i comunicacions comercials

Conseqüència de falta de subministrament de dades

Les dades (i consentiments) que li sol·licitem són necessaris per als tractaments i finalitats indicades, de manera que l’omissió d’algun d’ells ens impedirà executar la finalitat esmentada. L’acceptació d’aquests tractaments és absolutament voluntària i la seva negativa no suposarà cap conseqüència negativa per a vostè.

Destinataris

La Hidra Cooperativa, SCCL no cedirà les seves dades a cap tercer, amb l’única excepció de les cessions exigides per la Llei en favor de Jutges, Tribunals i Autoritats administratives.

Prestacions de serveis de tercers amb accés a dades personals

En alguns casos comptem amb empreses o proveïdors externs, que accedeixen a les seves dades personals, per a col·laborar amb nosaltres prestant-nos serveis determinats (en concret suport informàtic i *hosting d’aquesta pàgina web).  El llistat de proveïdors que tenen accés les teves dades personals, així com els serveis que presta cadascun ens pot ser sol·licitat a l’adreça de correu electrònic subministrada al final d’aquesta política.

Amb totes aquestes empreses, La Hidra Cooperativa, SCCL signa el corresponent contracte de confidencialitat i protecció de dades personals per a garantir que l’ús de les dades als quals els donem accés per a la prestació del servei es realitzi d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Transferència internacional de dades

Les seves dades podran ser accedits per proveïdors de fora de l’espai econòmic europeu situades als Estats Units i adscrites en tot cas al marc normatiu *Privacy *Shield, garantint que aquestes entitats gaudeixen de garanties adequades, de conformitat a l’article 45.3 del *RGPD.

Seguretat

La Hidra Cooperativa, SCCL pren totes les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives necessàries per a protegir les seves dades personals contra pèrdues o abús. Per exemple, les seves dades es guarden en un entorn operatiu segur sense accés al públic. En alguns casos, les seves dades personals s’encripten, utilitzant la tecnologia de *Secure *Socket *Layer (SSL) durant la transmissió. Això significa que s’empra un procediment d’encriptació aprovat per a la comunicació entre el seu ordinador i els servidors de La Hidra Cooperativa, SCCL, sempre que el seu navegador admeti SSL.

Si desitja contactar amb La Hidra Cooperativa, SCCL per e-mail tingui en compte que no podem garantir la confidencialitat de la informació enviada. Els continguts dels missatges de correu electrònic poden ser llegits per tercers. Per tant, li recomanem que ens enviï la informació confidencial solament per correu ordinari.

Els seus drets en relació amb els nostres tractaments de les seves dades personals

En relació amb les seves dades tractades per la Societat, Vostè té:

En tot cas els següents drets:

– Transparència sobre com utilitzem les seves dades personals (dret a ser informat). Dret que satisfem, per exemple, a través d’aquest text legal.

– Dret a sol·licitar una còpia de la informació que tenim sobre vostè, que li serà proporcionada en el termini d’un mes (dret d’accés).

– Dret a actualitzar o modificar la informació que tenim sobre vostè si és incorrecta (dret de rectificació).

– Dret a sol·licitar que deixem d’usar la seva informació mentre es resol una reclamació interposada per vostè, entre altres casos (dret a la limitació del tractament).

– Dret a ser informat dels procediments de decisió automatitzada, incloent l’elaboració de perfils.

– Dret a sol·licitar que eliminem les seves dades personals dels nostres registres (dret de supressió o “a l’oblit”).

– Dret a obtenir i reutilitzar les seves dades personals per als seus propis fins (dret a la portabilitat de les dades).

– Dret a revocar en qualsevol moment el seu consentiment prestat anteriorment a qualsevol dels nostres tractaments de les seves dades personals.

Forma d’exercici

Vostè podrà exercitar els seus drets aplicables en cada cas, notificant-l’hi a La Hidra Cooperativa, SCCL a través d’algun dels següents mitjans:

- Dirigint-se per escrit acompanyant *scan del seu DNI, a la següent adreça de correu electrònic: lahidra[arroba]lahidra.net

Vostè pot accedir a la informació necessària per a exercitar tots els drets esmentats (amb explicacions detallades i formularis) en aquesta web facilitada per l’organisme regulador: l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Vostè té igualment el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (o AEPD) especialment en el cas en què consideri que no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

Modificacions en la declaració de protecció de dades

La Hidra Cooperativa, SCCL es reserva el dret de modificar la seva declaració de protecció de dades. La Hidra Cooperativa, SCCL notificarà o anunciarà el nou contingut i les dates en les quals es produeixi una revisió dels presents termes, per a informació dels seus usuaris.

 

Última revisió: gener de 2023