La Troca: gestió comunitària en l’àmbit de l’educació de persones adultes

Torna a Fitxes de bones pràctiques

La Troca: gestió comunitària en l’àmbit de l’educació de persones adultes

Necessitat col·lectiva

La Troca, escola comunitària de persones adultes de Sants, neix per cobrir un buit a l'educació de persones adultes al nostre territori. 

L'oferta formativa es basa en aquestes competències bàsiques: llengües, alfabetització, alfabetització digital i coneixement de l'entorn, complementada amb la Xarxa d'Intercanvi de Coneixements (XIC). En aquesta xarxa les persones participants ofereixen formacions i tallers de la seva expertesa on persones de diferents perfils conflueixen. Així s'ofereixen tallers de teatre, dansa, audiovisuals, fotografia, ioga, agilitat mental, arterapia, etc. 

Objectius i accions

Objectius:
- Donar resposta a les necessitats formatives de les persones joves i adultes del territori
- Consolidar un espai de trobada i aprenentatge entre persones i col·lectius diversos
- Esdevenir un laboratori de democràcia participativa on la cooperació de les persones formadores, les aprenents i la comunitat és decisiva per al seu funcionament
- Explorar la gestió comunitària en l’àmbit de l’educació de persones adultes
- Afavorir el canvi i la transformació social i comunitària i l’apoderament de la ciutadania 
- Crear una xarxa amb altres entitats, grups, serveis i persones afins

Accions:
- Formacions en competències bàsiques per la vida adulta
- Orientació formativa i laboral
- Acompanyament a tràmits
- Foment de la participació a l'entitat i al territori
- Treball en xarxa

Comunitat

1. Equip 
2. Alumnat
3. Entitats i recursos del territori
4. Administracions públiques

1. Impuls Cooperatiu de Sants
2. Taula Socioeconòmica de Sants
3. Taula Social de Sants
4. Taula Intercultural de Sants
5. Coordinadora d'Entitats de la Lleialtat Santsenca
6. Xarxa d'Economia Social i Solidària (XES)
7. Xarxa d'Espais Comunitaris (XEC)
8. Plataforma de Gestió Cívica
9. Coordinadora de la Llengua de Barcelona
10. Plataforma Red Conecta

Aquestes agents no són compartiments estancs i, en moltes ocasions, ens podem trobar que una mateixa persona participa en diferents d'aquests espais. Així, sovint una persona participant també és col·laboradora i participa en altres entitats del territori. Des de La Troca treballem aquesta participació interna com una competència que es pot desenvolupar en altres espais i fomentem aquest exercici dels drets de participació als diferents col·lectius dels nostres barris. També així es generen nous vincles i grups de suport mutu que faciliten l'empoderament col·lectiu i la incidència política en aquelles qüestions que afecten el nostre territori.
Ens organitzem de manera horitzontal i assamblearia a partir de grups de treball i comissions on participa l'alumnat, l'equip de col·laboradores i l'equip remunerat.

Governança

Som una entitat amb una important vocació comunitària que promou la participació activa i igualitària de totes les persones que d’una manera o altra en formen part a partir de diferents mecanismes com són les assemblees i les comissions. 

La participació la potenciem i treballem a diferents nivells:
- Aula: amb una metodologia participativa (front la passivitat) que parteix del que les persones sabem i podem aportar i que requereix d’accions per la seva part
- Entitat: amb la creació de grups de treball, comissions i la realització d’assemblees generals trimestrals adreçades a tota la comunitat educativa
- Territori: promovent la gestió comunitària del projecte amb la participació de les pròpies persones participants, entitats i administració pública

Arrelament i compromís territorial

La detecció de necessitats la fem a partir de les següents vies:
- Diagnosi i procés participatiu
- Entrevistes d'acollida a totes les persones que arriben a La Troca
- Tutories i entrevistes de seguiment a les persones participants
- Debats a les plenàries mensuals
- Assemblees trimestrals amb tota la comunitat educativa de La Troca (participants, col·laboradores i equip remunerat)
- Participació a taules i espais de coordinació territorials i sectorials

Compromís amb les persones, els processos i l’entorn

n aquest projecte cooperem diferents iniciatives del territori per millorar l'ocupabilitat de les persones, oferir un espai d'orientació formativa i laboral i desenvolupar una xarxa d'ocupació que faciliti la inserció laboral, en especial la d'aquelles persones amb més dificultat d'inserció. D'aquesta intercooperació sorgeix la Xarxa Comunal d'Ocupació de Sants (XACO), una estructura comunal en la qual la interacció entre demandants de feina i oferents deixa de ser una relació individual entre una treballadora i un agent econòmic. A la xarxa convergeixen les necessitats de contractació de l’economia local i les de treballar de les veïnes en atur. D’aquesta manera la interacció es fa a través d’aquest mecanisme que fa les funcions de cerca i selecció de personal segons els criteris socials que demanda la comunitat.

Relació amb l’administració

Entenem l'educació de persones adultes com un dret que hauria d'estar garantit per les administracions públiques. Des de l'inici de La Troca busquem la implicació d'aquestes administracions més enllà de l'aportació d'un finançament fins ara insuficient.

El projecte en el que la nostra entitat participa té com objectiu principal la millora de l'ocupabilitat de les persones i l'augment de la inserció laboral. Aquests objectius s'alinien amb el de les polítiques públiques i entenem que són responsabilitat de les administracions públiques. A la vegada, volem que aquesta tasca es realitzi amb una mirada social que no prioritzi les necessitats d'un impersonal mercat laboral i les lògiques capitalistes que mantenen les desigualtats que volem revertir.