CEL: transició energètica cap a un model sostenible, just i democràtic

Torna a Fitxes de bones pràctiques

CEL: transició energètica cap a un model sostenible, just i democràtic

Necessitat col·lectiva

Estructura popular per avançar cap a la sobirania energètica al barri, avançant en la generació renovable local, sense deixar ningú enrere, i abordant temes estratègics com la distribució elèctrica o la reducció d'usos energètics a través de la reducció de consums, eficiència i rehabilitaci; així com abordar temes de mobilitat al barri, un dels grans sectors consumidors d'energia en la nostra societat.

Objectius i accions

Els fins de l’entitat són:
● Abandonar els combustibles fòssils
● Reduir el consum d’energia
● Invertir en la producció distribuïda, local i responsable d’energia neta
● Combatre la pobresa energètica
● Reduir la dependència de l’oligopoli energètic
● Fomentar la formació i informació en transició energètica
● Gestió democràtica, autonomia i adhesió voluntària i oberta
● Qualsevol altre objectiu lícit que acordi emprendre l’Assemblea General i tingui relació directa amb les anteriors.


Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
● Jornades, tallers i tot tipus d’activitats formatives per l’empoderament de la ciutadania, l’increment de la seva cultura energètica i la reducció de la pobresa energètica.
● Estudis col·lectius d'eficiència energètica en edificis que permetin aplicar mesures globals en la seva rehabilitació
● Implantació d’instal·lacions de generació d’energies renovables per l'autoconsum col·lectiu, d’emmagatzematge energètic i d’instal·lacions generadores d’energies renovables tèrmiques per l’ACS o la calefacció.
● Dinamització i promoció de la mobilitat sostenible.
● Tramitació de subvencions i ajuts de tot tipus relacionats amb els aspectes mencionats en els punts anteriors i que ajudin a fomentar el canvi de model energètic als membres de l’associació.
● Coordinació i cooperació amb altres entitats afins i divulgació dels reptes assolits.
● Constitució d’una cooperativa d’usuàries que pugui operar com a comunitat energètica segons la normativa vigent en el moment de creació.
● Qualsevol altra activitat lícita que acordi emprendre l’Assemblea General i tingui relació directa amb els objectius.
En queda exclòs tot ànim de lucre.

Comunitat

1. Batec

2. Cooperatives d'habitatge 

3. Comerç cooperatiu

1. CEL

2. Cooperatives col·laboradores

3. Ateneu cooperatiu, Comunalitat, Ajuntament
 

Baatec, pol cooperatiu per la transició energètica: impulsora, estudis tècnics i econòmics

Dos cooperatives d'habitatge (la Borda i La Diversa), un comerç cooperatiu (l'Economat), una coordinadora d'entitats (la CELs qui gestiona la Lleialtat Santsenca) - fundadores, implicades en el grup motor

Som Energia, Som Mobilitat, Coop57, l'Aliança contra la pobresa energètica, la Troca o Enginyeria Sense Fronteres. Col·laboradores, treball específic per eixos.

Coopolis: impulsora i facilitadora. Acompanyament a la constitució.
Comunalitat: acompanyament al projecte comunitari, extensió al barri, treball en pobresa energètica i altres eixos de treball.

Ajuntament de Barcelona: suport econòmic al projecte, seguiment actiu.

Governança

Com a cooperativa constituida des de fa poc, de moment, s'han consolidat els espais de participació de l'associació (prèvia) mentre es creen els de la cooperativa: 

  • assemblea anual 
  • consell rector 
  • grups de treball
Arrelament i compromís territorial

El projecte està molt arrelat al barri de la Bordeta de Barcelona, vinculat al complexe de Can Batllò i algunes entitats que en participen.
Està vinculat a Coopolis com a projecte acompanyat, i a la Comunalitat, així com amb l'Impuls Cooperatiu de Sants, a més de totes les entitats membres i col·laboradores que ja s'han esmentat anteriorment.
Té relació amb l'administració local (Agencia Energia de Barcelona) així com amb el Districte de Sants Montjuïc.

Intercooperació i desenvolupament econòmic

El projecte promou la cooperació entre projectes ja existents, en el marc d'intercooperació que és la comunitat energètica, com a proveidora de serveis energètics de manera col·lectiva. Col·labora amb altres projectes sobretot d'habitatge, petit comerç, escoles i equipaments comunitaris, amb qui es treballa pel seu enfortiment, la reducció de despeses energètiques i la creació de nous llocs de treball en l'àmbit de la sostenibilitat i la gestió energètica.

Compromís amb les persones, els processos i l’entorn

El projecte dona resposta a una necessitat tant local com global, com és la necessitat d'abastir-nos d'energia sostenible de manera comunitaria per cobrir les necessitats bàsiques i transitar cap a barris més sostenibles. A nivell de bona pràctica el projecte ha aconseguit mobilitzar el barri, entitats i persones i alhora mobilitzar inversions per facilitar la participació de totes les persones més enllà de la seva condició socioeconòmica. S'ha generat una estructura nova, innovadora capaç de reduir la dependència energètica, i adreçada al decreixement al barri, per avançar cap a comunitats més resilients i sobiranes.

Sostenibilitat

Al llarg de l'acompanyament del projecte s'ha treballat una proposta de model econòmic, basat en el suport amb la banca ètica (Coop57) per cobrir les despeses inicials, garantir la sostenibilitat, apliació i reinversió a llarg plaç.

S'han establert mecanismes per cobrir l'activitat de la cooperativa, així com la seva estructura, i bossa de recursos per projectes socials o pobresa energètica.